LuatVietnam

blue-check Về điều kiện ưu đãi thuế TNDN khi thành lập cơ sở xử lý chất thải English attachment

Công văn số 2825/TCT-CS ngày 4/8/2022 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế (2 trang)
Posted: 12/8/2022 1:30:18 PM | Latest updated: 4/10/2022 10:44:39 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5515 | Vietlaw: 581
LuatVietnam

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp đăng ký thành lập cơ sở xử lý chất thải nguy hại, nếu đáp ứng điều kiện về loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn đối với cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường ban hành kèm Quyết định số 1466/QĐ-TTgstatus2 ngày 10/10/2008 và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/05/2013 thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện thực tế đáp ứng.

Về mức ưu đãi thuế TNDN, tham khảo quy định tại các văn bản sau: Luật thuế TNDN, Nghị định số 218/2013/NĐ-CPstatus2 , Nghị định số 12/2015/NĐ-CPstatus2 và Thông tư số 212/2015/TT-BTC .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5515

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV2825-04082022TCT[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế TNDN

blue-check Không có chính sách ưu đãi thuế riêng cho Quỹ bảo hiểm vi mô
blue-check Về điều kiện ưu đãi thuế TNDN khi thành lập cơ sở xử lý chất thải English attachment
blue-check Các khoản thu nhập được miễn giảm thuế TNDN khi đầu tư dự án trong lĩnh vực ưu đãi English attachment
blue-check Không được giảm 30% thuế TNDN 2021 nếu năm 2019 không có doanh thu
blue-check Truy nộp thuế TNDN do không sử dụng hết quỹ KH&CN phải trả thêm tiền lãi
blue-check Không áp dụng điều kiện "doanh thu giảm" khi xét giảm thuế TNDN 2021 cho cơ sở mới thành lập
blue-check Các ưu đãi thuế TNDN đối với dự án điện mặt trời
blue-check Chuyển dự án ra ngoài địa bàn khó khăn sẽ bị cắt ưu đãi thuế English attachment
blue-check Về việc lựa chọn ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp chế biến nông sản English attachment
blue-check Năm 2022, ngành Thuế sẽ kiểm tra việc thi hành pháp luật về ưu đãi thuế TNDN
blue-check Bộ Tài chính đang dự tính gỡ bỏ quy định khống chế số thuế TNDN của 3 quý đầu không thấp hơn 75% quyết toán
blue-check Danh sách 1000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất trong năm 2020
blue-check Quy định về phân bổ thuế TNDN cho nhà máy ngoài tỉnh sẽ thay đổi từ 1/1/2022
blue-check Các khoản thuế gián thu được trừ ra khi xác định doanh thu xét giảm thuế TNDN
blue-check Không phân bổ thuế TNDN cho chi nhánh đang hưởng ưu đãi English attachment
blue-check Từ 5/12/2020, tổng số thuế tạm nộp của 3 quý đầu không được thấp hơn 75% quyết toán
blue-check Thu nhập phát sinh ngoài địa bàn ưu đãi không được miễn giảm thuế TNDN English attachment
blue-check Một số lưu ý khi kê khai khấu trừ số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài theo Hiệp định English attachment
blue-check Thay đổi người ĐDPL có ảnh hưởng đến chính sách ưu đãi thuế TNDN?
blue-check Lợi nhuận giữ lại để đầu tư phát triển cơ sở y tế có được miễn thuế? English attachment