LuatVietnamLogo

blue-check Về giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm

Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/9/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm (9 trang)
Posted: 14/9/2020 9:23:08 AM | Latest updated: 14/9/2020 4:00:42 PM (GMT+7)

Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Phê duyệt Quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến 2030 (10/9/2018) 

nexto  Phê duyệt Quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến 2030 (10/9/2018) 

nexto  Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến 2025 (12/9/2017) 

nexto  Quy hoạch phát triển thương mại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến 2025 (30/3/2017) 

nexto  Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 English attachment (20/10/2016) 

nexto  Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến 2020 English attachment (11/12/2016) 

nexto  Điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến 2020 English attachment (28/1/2016) 

nexto  Điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến 2020 English attachment (3/12/2015) 

nexto  Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến 2020 (21/8/2015) 

nexto  Quy hoạch phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến 2025 (18/8/2015)