LuatVietnam

blue-check Về hồ sơ, thủ tục hải quan đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu

Công văn số 1256/HQTPHCM-GSQL ngày 8/6/2022 của Cục Hải quan TP. HCM hướng dẫn thủ tục hải quan (1 trang)
Posted: 13/6/2022 7:45:34 AM | Latest updated: 22/6/2022 3:41:56 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5473
LuatVietnam

Đối với hàng hóa sản xuất xuất khẩu, gia công cho nước ngoài, thủ tục hải quan được thực hiện theo quy định tại Chương III Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

Trong đó, hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

Về điều kiện ủy thác xuất/nhập khẩu, tham khảo quy định tại Điều 50 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5473
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu