LuatVietnamLogo

blue-check Về thủ tục tái nhập linh kiện của sản phẩm đã xuất khẩu để sửa chữa

Công văn số 6523/TCHQ-GSQL ngày 8/10/2020 của Tổng cục Hải quan về thủ tục tái nhập hàng trả lại để sửa chữa của DNCX (1 trang)
Posted: 15/10/2020 8:26:43 AM | Latest updated: 21/10/2020 1:55:04 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5070
LuatVietnam

Theo Công văn này, trường hợp DNCX tái nhập linh kiện của lô hàng đã xuất khẩu để sửa chữa, tái chế thì căn cứ quy định tại Điều 47 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 để thực hiện thủ tục hải quan.

Việc xác định linh kiện tái nhập là của lô hàng đã xuất khẩu được căn cứ vào các chứng từ sau: văn bản thỏa thuận trả lại linh kiện để sửa chữa, chứng từ thể hiện linh kiện này là bộ phận cấu thành của sản phẩm đã xuất khẩu.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5070
Tệp đính kèm

Thủ tục hải quan