LuatVietnam

blue-check Về việc áp dụng tiêu chuẩn thiết kế PCCC cho công trình nhà máy thủy điện

Công văn số 5357/BXD-KHCN ngày 25/11/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện QCVN 06:2021/BXD (1 trang)
Posted: 8/12/2022 2:19:09 PM | Latest updated: 13/12/2022 2:11:02 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5604
LuatVietnam

Theo Bộ Xây dựng, công trình nhà máy thủy điện nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của QCVN 06:2021/BXD, theo đó khi lập hồ sơ thiết kế PCCC, chủ đầu tư có thể lựa chọn tiêu chuẩn nước ngoài của các nước tiên tiến phù hợp để áp dụng cho loại công trình này.

Cần lưu ý, khi lựa chọn tiêu chuẩn nước ngoài để áp dụng, phải có đánh giá về tính tương thích, đồng bộ và sự tuân thủ với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong quá trình lập thuyết minh thiết kế xây dựng cho công trình theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CPstatus2 ; Hồ sơ thiết kế phải được thuyết minh làm rõ, phù hợp nguyên tắc nêu tại điểm 1.1.10 QCVN 06:2021/BXD, gửi cơ quan Cảnh sát PCCC có thẩm quyền thẩm duyệt.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5604

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu