LuatVietnam

Xin phép khai thác tài nguyên nước có cần đánh giá tác động môi trường?

Cập nhật 8/8/2023 | Đăng tải: LVN.5773

hoi Bàn Văn Nam (Bắc Kạn)
Công ty tôi có một số dự án khai thác, sử dụng nước phục vụ cấp nước sinh hoạt nông thôn. Các dự án đã được quyết định đầu tư và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật từ năm 2020-2021 (trước thời điểm Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực), không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Luật năm 2014.
Tuy nhiên, khi công ty tôi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác sử dụng tài nguyên nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước và bộ thủ tục hành chính tại Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 1/2/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước đã được công bố thì cơ quan thẩm định không đồng ý tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác về tài nguyên nước với lý do, chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 36 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
Cơ quan thẩm định không thực hiện tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước của công ty tôi có phù hợp với quy định của Luật Tài nguyên nước và bộ thủ tục hành chính tại Nghị định số 02/2023/NĐ-CP hay không?

luat Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Nếu không có thông tin nào khác ngoài thông tin được cung cấp, Cục Quản lý tài nguyên nước trả lời như sau:

Căn cứ Điều 31, Điều 32 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP thì thành phần hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước không bao gồm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Tuy nhiên, việc cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước cần bảo đảm nguyên tắc cấp phép, căn cứ cấp phép và điều kiện cấp phép quy định tại các Điều 18, Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP, trong đó cần đáp ứng yêu cầu bảo vệ tài nguyên nước, môi trường.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm