LuatVietnam

Lược đồ | XNK tại chỗ

Tổng số 27 bản ghi | Cập nhật đến: 19-Dec-2022

XNK tại chỗ được hiểu là bán hàng cho nước ngoài nhưng được bên nước ngoài chỉ định giao hàng tại Việt Nam. Loại hình này cũng được xem là xuất nhập khẩu, được hưởng thuế GTGT 0% khi xuất khẩu và nộp thuế nhà thầu 1% khi nhập khẩu.

Tuy nhiên, chỉ một số trường hợp được phép xuất khẩu tại chỗ. Riêng đối với doanh nghiệp FDI (có vốn đầu tư nước ngoài), việc xuất khẩu tại chỗ chỉ chấp nhận đối với sản phẩm do chính doanh nghiệp đó sản xuất.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng nếu xuất khẩu tại chỗ cho một công ty con tại Việt Nam của bên nước ngoài thì trong trường hợp này cho dù có đầy đủ chứng từ hợp lệ, ngành Thuế cũng không chấp nhận hoàn thuế và buộc phải tính lại thuế GTGT lô hàng đó với thuế suất 10%

CHÍNH SÁCH
red-check 4/1/2015 Các trường hợp được phép XNK tại chỗ
(Khoản 1 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTCstatus2 )

Khoản 1 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTCstatus2 quy định: Read more

"1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ gồm:

a) Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP;

b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;

c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam."

Theo đó, chỉ những trường hợp nêu trên mới được chấp nhận là xuất nhập khẩu tại chỗ. Cơ quan thuế sẽ căn cứ điều khoản này để tra xét các hồ sơ hoàn thuế hàng xuất khẩu có được xem là xuất khẩu tại chỗ hay không.

Điều đáng lưu ý là khái niệm "không có hiện diện tại Việt Nam" tại điểm c của điều khoản này. Theo khoản 5 Điều 3 Luật Ngoại thương số 05/2017/QH14 thì: "Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam là thương nhân nước ngoài không có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam theo các hình thức được quy định trong pháp luật về đầu tư, thương mại, doanh nghiệp; không có văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về thương mại, doanh nghiệp".

Như vậy, nếu bán hàng cho một doanh nghiệp hay cá nhân ở nước ngoài nhưng doanh nghiệp hay cá nhân đó là thành viên góp vốn tại một doanh nghiệp nào đó ở Việt Nam thì thương nhân đó được xem là "có hiện diện tại Việt Nam", sẽ không thuộc trường hợp được xuất khẩu tại chỗ quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTCstatus2 .

Điều mà cơ quan thuế dễ phát hiện nhất trong hồ sơ hoàn thuế là hàng xuất khẩu tại chỗ cho công ty con của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

blue-check 5/6/2007 Điều kiện XNK tại chỗ đối với doanh nghiệp FDI
(Điểm c Khoản 3 Mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM)

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện xuất khẩu tại chỗ hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam theo các điều kiện sau: Read more

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất khẩu tại chỗ phải ký hợp đồng xuất khẩu, trong đó quy định rõ việc giao hàng tại Việt Nam theo chỉ định của người mua hàng là thương nhân nước ngoài;

+ Thương nhân Việt Nam hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khác có nhu cầu nhập khẩu tại chỗ phải ký hợp đồng nhập khẩu với chính thương nhân nước ngoài đã ký hợp đồng mua hàng của doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ, trong đó quy định rõ việc giao hàng tại Việt Nam theo chỉ định của người bán hàng là thương nhân nước ngoài.

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện nhập khẩu tại chỗ máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư để tạo tài sản cố định, nguyên vật liệu cho sản xuất theo các điều kiện sau:

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu tại chỗ phải ký hợp đồng nhập khẩu với chính thương nhân nước ngoài đã ký hợp đồng mua hàng của thương nhân Việt Nam, trong đó quy định rõ việc nhận hàng tại Việt Nam theo chỉ định của người bán hàng là thương nhân nước ngoài.

+ Thương nhân Việt Nam hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất khẩu tại chỗ phải ký hợp đồng xuất khẩu, trong đó quy định rõ việc giao hàng tại Việt Nam theo chỉ định của người mua hàng là thương nhân nước ngoài;

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 15/4/2022 Vì sao hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK không được miễn thuế?
(Công văn số 1320/TCHQ-TXNK)

Tổng cục Hải quan cho rằng quy định không cho miễn thuế nhập khẩu đối với hàng NK tại chỗ để SXXK tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP là không trái với Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và không bất công so với hàng NK tại chỗ để gia công xuất khẩu được xét miễn thuế. Read more

Hiện nay, Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 chỉ có quy định miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để SXXK, không có quy định miễn thuế đối hàng SXXK được nhập khẩu tại chỗ giữa hai doanh nghiệp nội địa.

Mặt khác, giữa loại hình SXXK và gia công xuất khẩu có nhiều điểm khác biệt nên sẽ có sự khác nhau trong chính sách thuế (hàng NK tại chỗ để gia công được miễn thuế nhưng hàng NK tại chỗ để SXXK không được miễn thuế, phải nộp trước - hoàn sau).

Cụ thể, hàng NK tại chỗ để gia công xuất khẩu cũng được xét miễn thuế bởi chính sách quản lý đối với loại hình này có một số đặc trưng sau đây: nguyên liệu nhập khẩu còn thuộc sở hữu của bên đặt gia công; giữa các bên chỉ có 01 hợp đồng duy nhất quy định việc nhập nguyên liệu và trả sản phẩm; sản phẩm gia công được xuất khẩu tại chỗ; cho phép thuê gia công lại; cho phép gia công chuyển tiếp giữa các hợp đồng (Điều 42, 43 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ).

Trong khi đó, đối với loại hình nhập khẩu để SXXK, nguyên liệu sẽ thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam sau khi nhập khẩu; việc nhập nguyên liệu và xuất sản phẩm thuộc 2 hợp đồng riêng; doanh nghiệp được quyền chủ động lựa chọn nguồn hàng (nhập từ nước ngoài, từ khu PTQ hoặc NK tại chỗ) cũng như phương án bán hàng (xuất bán cho khách nước ngoài hoặc xuất vào khu PTQ, xuất khẩu tại chỗ, thậm chí chuyển tiêu thụ nội địa).

HƯỚNG DẪN
blue-check 21/6/2022 Cách khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu tại chỗ
(Công văn số 1413/HQTPHCM-GSQL)

Theo quy định tại chỉ tiêu 1.79 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 , đối với chỉ tiêu "Mã nước xuất xứ" trên tờ khai nhập khẩu, doanh nghiệp sẽ nhập mã nước, vùng lãnh thổ nơi hàng hóa được sản xuất, chế tạo theo bảng mã UN/LOCODE. Read more

Trường hợp là hàng XNK tại chỗ, nếu xuất xứ trên tờ khai XK tại chỗ được khai theo cấu trúc "#&KXĐ" thì trên tờ khai NK tại chỗ sẽ nhập mã "ZZ" tại chỉ tiêu "Mã nước xuất xứ" (Công văn số 2437/TCHQ-GSQL ngày 21/5/2021).

blue-check 6/1/2021 Khai hải quan theo mã loại hình B11
(Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ)

Loại hình B11 áp dụng cho các trường hợp sau: Read more

a) doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài theo hợp đồng mua bán

b) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm cả DNCX) thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc mua trong nước.

blue-check 26/1/2014 Hàng XNK tại chỗ không bị khống chế trị giá
(Công văn số 14185/TCHQ-GSQL)

Theo quy định hiện hành, điều kiện để được áp dụng hình thức XNK tại chỗ là hàng hóa phải có hai hợp đồng riêng biệt. Trong đó, hợp đồng xuất khẩu có điều khoản ghi rõ hàng được giao cho người nhận tại Việt Nam; hợp đồng nhập khẩu có điều khoản ghi rõ hàng được nhận từ người giao hàng tại Việt Nam. Do vậy, trị giá ghi trên hóa đơn không ảnh hưởng đến việc hàng hóa có được áp dụng thủ tục XNK tại chỗ hay không

blue-check 1/11/2021 Sử dụng mã loại hình B13 khi xuất khẩu tại chỗ hàng có nguồn gốc nhập khẩu
(Công văn số 2691/HQTPHCM-GSQL)

Theo hướng dẫn tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021, đối với hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu và chưa qua quá trình gia công, chế biến tại Việt Nam, gồm cả trường hợp xuất khẩu tại chỗ đều khai mã loại hình xuất khẩu là B13. Read more

Về địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa xuất, nhập khẩu, được xác định theo khoản 3 Điều 22 Luật Hải quan 2014.

blue-check 15/6/2020 Về điều kiện xuất nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp FDI English attachment
(Công văn số 1758/HQHCM-GSQL)

Cục Hải quan Tp. HCM cho rằng Thông tư số 04/2007/TT-BTM hướng dẫn về hoạt động XNK đối với doanh nghiệp FDI hiện vẫn còn hiệu lực (mặc dù văn bản mà Thông tư này làm căn cứ ban hành là Nghị định số 108/2006/NĐ-CPstatus1 và Nghị định số 12/2006/NĐ-CPstatus1 nay đã hết hiệu lực). Theo đó, việc xuất nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp FDI vẫn được Hải quan Tp. HCM yêu cầu thực hiện theo Thông tư 04/2007/TT-BTM, với các điều kiện chủ yếu như sau: Read more

+ Đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ do chính doanh nghiệp sản xuất:

1. Hợp đồng xuất khẩu phải có điều khoản giao hàng tại Việt Nam

2. Bên nhập khẩu phải có hợp đồng nhập khẩu ký với cùng thương nhân đã ký hợp đồng xuất khẩu

+ Đối với máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định và nguyên vật liệu nhập khẩu tạo chỗ:

1. Hợp đồng nhập khẩu phải có điều khoản nhận hàng tại Việt Nam

2. Bên xuất khẩu phải có hợp đồng xuất khẩu ký với cùng thương nhân đã ký hợp đồng với bên nhập khẩu, đồng thời phải có điều khoản giao hàng tại Việt Nam

THAM KHẢO
blue-check 19/12/2022 Về thủ tục hải quan đối với hoạt động XNK tại chỗ English attachment
(Công văn số 5482/TCHQ-GSQL)

Tổng cục Hải quan cho rằng, thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) tại chỗ quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 trước đây đã được quy định tại Điều 15 Nghị định 154/2005/NĐ-CPstatus1 và về bản chất hàng hóa XNK tại chỗ là hàng hóa được giao và nhận tại Việt Nam, giữa hai doanh nghiệp Việt Nam và đối tác nước ngoài. Read more

Thủ tục hải quan đối với hoạt động XNK tại chỗ vẫn đang được thực hiện bình thường, chưa phát sinh vướng mắc liên quan đến cách hiểu về "tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam" quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 như phản ánh của doanh nghiệp.

blue-check 12/8/2022 Hóa đơn GTGT bán hàng cho DNCX chỉ phải nộp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ
(Công văn số 8042/BTC-TCHQ)

Công văn hướng dẫn việc xuất trình hóa đơn, chứng từ khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa doanh nghiệp nội địa bán cho DNCX sau khi triển khai áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 . Read more

Theo đó, tại thời điểm làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ, doanh nghiệp được nộp phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (bản chụp) thay hóa đơn GTGT theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

Khi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ, doanh nghiệp mới phải nộp hóa đơn GTGT kèm theo hồ sơ hải quan thông qua hệ thống hải quan điện tử.

Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, thực hiện theo quy định tại khoản 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 .

blue-check 14/6/2022 Về việc khai "Số quản lý nội bộ" trên tờ khai nhập khẩu tại chỗ
(Công văn số 822/GSQL-GQ2)

Theo thiết kế của Hệ thống VNACCS hiện nay thì tại chỉ tiêu "Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp" chỉ được khai tối đa 20 ký tự, do đó doanh nghiệp chỉ có thể khai 01 tờ khai XK tại chỗ đối ứng trên tờ khai NK tại chỗ. Xem thêm

Thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu, nâng cấp Hệ thống VNACCS để cho phép doanh nghiệp có thể khai một tờ khai XK đối ứng với nhiều tờ khai NK và ngược lại.

Theo hướng dẫn tại điểm b1 khoản 5 Điều 86 và chỉ tiêu 1.69 Mẫu số 1 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 , tại chỉ tiêu "Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp" trên tờ khai NK tại chỗ sẽ khai báo theo cấu trúc sau: "#&NKTC#&số tờ khai xuất khẩu tại chỗ tương ứng".

blue-check 22/3/2022 "Sợi polyester" nhập khẩu tại chỗ vẫn bị đánh thuế chống phá giá
(Công văn số 944/TCHQ-TXNK)

Tổng cục Hải quan cho rằng, "sợi polyester" chịu thuế chống bán phá giá theo Quyết định số 2080/QĐ-BCTstatus1 ngày 31/8/2021 bao gồm cả hàng nhập khẩu tại chỗ. Xem thêm

C/O là căn cứ để xác định xuất xứ và áp dụng mức thuế chống bán phá giá.

Riêng lô hàng không có C/O, sẽ phải áp dụng mức thuế chống bán phá giá là 54,9% (Điểm 4 Thông báo ban hành kèm Quyết định số 2080/QĐ-BCTstatus1 ).

blue-check 23/9/2021 Nơi khai hải quan đối với hàng hóa XNK tại chỗ
(Công văn số 2334/HQTPHCM-GSQL)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 , hàng hóa xuất, nhập khẩu (XNK) tại chỗ được làm thủ tục tại Chi cục Hải quan thuận tiện do người khai hải quan lựa chọn. Xem thêm

Theo Cục Hải quan TP. HCM, đối với các lô hàng XNK tại chỗ của các doanh nghiệp trong nước trên địa bàn thành phố sẽ được thực hiện thủ tục tại Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công.

blue-check 13/9/2021 Nhập khẩu tại chỗ nguyên liệu SXXK có được miễn thuế? English attachment
(Công văn số 4395/TCHQ-TXNK)

Theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP, đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để gia công, SXXK, chỉ các tờ khai nhập khẩu tại chỗ theo loại hình nhập gia công thì mới được miễn thuế; các tờ khai nhập khẩu tại chỗ theo loại hình khác phải nộp thuế trước, xin hoàn lại sau. Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty mua lại thành phẩm mà bên nước ngoài đặt gia công để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì đăng ký tờ khai nhập khẩu tại chỗ theo loại hình nhập kinh doanh (A11) hoặc nhập kinh doanh sản xuất (A12) và phải kê khai nộp thuế tương ứng với từng loại hình (điểm 4 mục II Công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/6/2021).

Sau khi sản xuất, xuất khẩu sản phẩm, Công ty được làm thủ tục hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với lượng nguyên liệu, vật tư (đã nhập khẩu tại chỗ) cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu theo quy định tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 4/8/2021 Hàng XNK tại chỗ có thể làm thủ tục xuất - nhập tại cùng một nơi
(Công văn số 2021/HQTPHCM-GSQL)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 , thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan thuận tiện do người khai hải quan lựa chọn. Xem thêm

Theo đó, doanh nghiệp có thể làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ ngay tại Chi cục Hải quan nơi đã làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ.

blue-check 30/9/2019 Hàng NK tại chỗ có được áp dụng thuế FTA? English attachment
(Công văn số 6218/TCHQ-TXNK)

Theo Công văn số 1909/TCHQ-TXNK ngày 3/4/2019, việc áp dụng thuế suất ưu đãi đối với hàng nhập khẩu (NK) tại chỗ tạm thời thực hiện như sau: Xem thêm

- Nếu là hàng NK tại chỗ từ khu phi thuế quan vào trong nước và đáp ứng đủ các điều kiện hưởng thuế ưu đãi đặc biệt thì được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt (FTA).

- Nếu là hàng NK tại chỗ ở trong nước theo chỉ định của nước ngoài, đáp ứng điều kiện có xuất xứ Việt Nam hoặc xuất xứ từ nước có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc với Việt Nam thì chỉ được hưởng thuế ưu đãi MFN.

blue-check 19/10/2018 Xuất nhập khẩu tại chỗ cũng phải khai hải quan
(Công văn số 3314/GSQL-GQ2)

Hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ vẫn thuộc diện bắt buộc khai hải quan. Thủ tục hải quan được quy định tại Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 và Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ). Xem thêm

Chính sách thuế GTGT đối với hàng xuất nhập khẩu tại chỗ được thực hiện theo quy định tại Điều 2, Điều 3, Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12status2 (sửa đổi tại Luật số 106/2016/QH13status2 ) và điểm a khoản 1 Điều 9, khoản 2 Điều 17 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

Trường hợp vi phạm quy định về hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ thì tùy theo tính chất, mức độ, hành vi vi phạm và tình trạng hàng hóa đã giao nhận có thể bị xử phạt theo Điều 6, 7, 8 hoặc Điều 13, 14 Nghị định 127/2013/NĐ-CPstatus1 .

red-check 5/10/2018 Hàng SXXK tại chỗ có được miễn thuế nguyên liệu? English attachment
(Công văn số 5826/TCHQ-TXNK)

Hàng hóa sản xuất xuất khẩu (SXXK) được miễn/hoặc hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu theo Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 liệu có bao gồm cả trường hợp xuất khẩu tại chỗ? Read more

Theo Công văn này, trường hợp hàng hóa xuất khẩu tại chỗ là hàng do doanh nghiệp nội địa sản xuất sau đó xuất bán cho DNCX (không nằm trong KCX nhưng đáp ứng quy định về khu PTQ theo khoản 1 Điều 4 Luật thuế XNK) thì vẫn được hưởng chính sách miễn hoặc hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu.

Tuy nhiên, đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ là hàng do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất cho thương nhân nước ngoài nhưng được chỉ định giao sản phẩm tại Việt Nam thì không được miễn hay hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu.

Các trường hợp đã được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu để SXXK nhưng sau đó thực xuất khẩu sản phẩm tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài thì sẽ bị ấn định thuế, tiền chậm nộp và bị xử phạt hành chính.

blue-check 13/4/2017 Doanh nghiệp FDI có được quyền XNK tại chỗ? English attachment
(Công văn số 387/XNK-CN)

Quy định hiện hành liệu có cho phép doanh nghiệp FDI được xuất - nhập khẩu tại chỗ hàng hóa hay không? Read more

Theo khoản 3 Mục II Thông tư 04/2007/TT-BTM, đối với quyền xuất khẩu thì doanh nghiệp FDI được xuất khẩu tại chỗ hàng hóa do mình sản xuất tại Việt Nam.

Đối với quyền nhập khẩu thì doanh nghiệp FDI được nhập khẩu tại chỗ máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư để tạo TSCĐ và nguyên vật liệu cho sản xuất.

Ngoài ra, tại Điều 32 Nghị định 187/2013/NĐ-CPstatus1 cũng có quy định quyền XNK tại chỗ của doanh nghiệp FDI liên quan đến hoạt động gia công như sau:

- Nếu là bên đặt gia công, được xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị cho thuê hoặc cho mượn; nguyên phụ liệu, vật tư dư thừa; phế phẩm, phế liệu theo thỏa thuận của các bên có liên quan và phù hợp với quy định hiện hành về quản lý XNK (điểm e khoản 1).

- Nếu là bên nhận gia công, làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên phụ liệu, vật tư dư thừa; phế phẩm, phế liệu theo ủy nhiệm của bên đặt gia công (điểm e khoản 2).

Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ hàng hóa đã được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 32 Nghị định 187/2013/NĐ-CPstatus1 và điểm c khoản 3 Mục II Thông tư 04/2007/TT-BTM .

blue-check 19/8/2016 Máy móc đã qua sử dụng nếu nhập khẩu tại chỗ được miễn giám định chất lượng English attachment
(Công văn số 3517/BKHCN-ĐTG)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến phạm vi máy móc, thiết bị đã qua sử dụng phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 23/2015/TT-BKHCNstatus1 . Read more

Theo Bộ Khoa học & Công nghệ, mục đích chính khi xây dựng Thông tư 23/2015/TT-BKHCNstatus1 chỉ nhằm ngăn chặn máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường từ nước ngoài lần đầu nhập khẩu về Việt Nam.

Theo đó, đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đang ở trong lãnh thổ Việt Nam, khi chuyển giao giữa các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm cả trường hợp chuyển giao giữa DNCX với doanh nghiệp nội địa sẽ không thuộc phạm điều chỉnh của Thông tư 23/2015/TT-BKHCNstatus1 , tức miễn giám định chất lượng.

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 31/8/2022 Mua bán với DNCX phải mở tờ khai XNK tại chỗ
(Công văn số 2330/HQTPHCM-GSQL)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 , hàng hóa mua bán giữa DNCX với doanh nghiệp nội địa phải mở tờ khai hải quan theo loại hình XNK tại chỗ. Read more

Đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 88 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại Nghị định 59/2018/NĐ-CPstatus2 ) và Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

Việc nhập khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan để sản xuất hàng xuất khẩu được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 16 Công văn số 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021.

blue-check 23/8/2022 TCHQ từ chối kiến nghị cho phép miễn thuế hàng NK tại chỗ để SXXK
(Công văn số 3490/TCHQ-TXNK)

Liên quan đến kiến nghị xem xét sửa đổi chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK, Tổng cục Hải quan yêu cầu thực hiện theo đúng quy định hiện hành tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP và hướng dẫn tại các Công văn số 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021, số 1320/TCHQ-TXNK ngày 15/4/2022, số 3194/TCHQ-TXNK ngày 3/8/2022. Read more

Theo đó, hàng NK tại chỗ để SXXK không được miễn thuế như hàng NK tại chỗ để gia công xuất khẩu là do chính sách quản lý của 02 loại hình này có sự khác nhau. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ được hoàn lại số thuế nhập khẩu đã nộp sau khi xuất khẩu sản phẩm. Chi tiết xem Công văn số 1320/TCHQ-TXNK ngày 15/4/2022.

Ngoài ra, không phải mọi trường hợp NK tại chỗ để SXXK đều phải nộp thuế nhập khẩu, chẳng hạn nếu NK tại chỗ từ DNCX, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan có thể được miễn thuế; ngược lại, nếu NK tại chỗ từ doanh nghiệp nội địa khác thì phải nộp thuế. Chi tiết xem STT 16, STT 32 Phụ lục ban hành kèm Công văn số 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021.

blue-check 1/6/2022 Cách xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ không có tờ khai nhập khẩu đối ứng
(Công văn số 2011/TCHQ-GSQL)

Theo Công văn này, đối với hàng xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu đối ứng đăng ký trước ngày 25/4/2021 theo hướng dẫn tại gạch đầu dòng thứ 2 điểm 2c Công văn số 2411/TCHQ-GSQL ngày 24/4/2019, nếu Chi cục Hải quan kiểm tra xác định giao dịch giữa các bên là có thật, đã hoàn thành việc giao nhận nhưng hàng hóa chưa đưa vào sản xuất hoặc tiêu dùng thì Hải quan vẫn cho bên nhập khẩu đăng ký tờ khai đối ứng kèm theo việc xử phạt hành chính. Read more

Tuy nhiên, nếu hàng hóa đã được đưa vào sản xuất hoặc tiêu dùng tại thời điểm kiểm tra thì Chi cục Hải quan nơi nhập khẩu và xuất khẩu tại chỗ sẽ phối hợp xử phạt thuế kèm xử phạt hành chính đối với bên vi phạm, đồng thời không cho đăng ký tờ khai nhập khẩu đối ứng.

Đối với các tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu đối ứng đăng ký từ sau ngày 25/4/2021, Hải quan sẽ theo dõi, xử lý theo quy định tại Điều 10, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 và Công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 1/6/2021.

blue-check 21/4/2022 Gia công xuất khẩu tại chỗ, chỉ được miễn thuế nguyên liệu nếu có văn bản chỉ định giao hàng
(Công văn số 1401/TCHQ-TXNK)

Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP, để được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu đối với sản phẩm gia công xuất khẩu tại chỗ, tại thời điểm làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm, doanh nghiệp phải nộp thêm văn bản chỉ định giao hàng tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài. Read more

Trường hợp khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ sản phẩm, doanh nghiệp không cung cấp được văn bản chỉ định giao hàng tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài, cho dù có nộp bổ sung sau thông quan thì cũng không được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu.

blue-check 13/9/2021 Chậm mở tờ khai NK tại chỗ do ảnh hưởng dịch vẫn bị ấn định thuế nguyên liệu
(Công văn số 4396/TCHQ-TXNK)

Theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP và hướng dẫn tại Công văn 2687/TCHQ-TXNK ngày 1/6/2021, đối với hàng gia công, SXXK tại chỗ, để được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu thì doanh nghiệp phải thông báo cho Hải quan biết thông tin tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông quan tờ khai xuất khẩu tại chỗ sản phẩm. Read more

Trường hợp quá thời hạn này, doanh nghiệp không có thông tin tờ khai nhập khẩu đối ứng thì bắt buộc phải đăng ký lại tờ khai xuất khẩu theo mã loại hình A42 và khai nộp bổ sung thuế cho phần nguyên liệu, vật tư nhập khẩu. Nếu doanh nghiệp không tự giác khai nộp bổ sung thuế, Hải quan có quyền ấn định thuế theo quy định tại Điều 17 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

Tổng cục Hải quan cho rằng, việc kiến nghị miễn ấn định thuế đối với các tờ khai xuất khẩu tại chỗ nhưng chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng sau thời hạn 15 ngày do ảnh hưởng của dịch là không phù hợp. Thay vào đó, có thể xem xét cho gia hạn nộp thuế (ấn định) theo quy định tại Điều 62 Luật Quản lý thuế và Điều 11 Thông tư 06/2021/TT-BTC .

Riêng kiến nghị miễn xử phạt vi phạm hành chính đối với các tờ khai xuất khẩu tại chỗ nhưng chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng sau thời hạn 15 ngày do ảnh hưởng dịch, Hải quan sẽ xem xét xử lý theo hướng dẫn tại Công văn số 3569/TCHQ-PC ngày 3/6/2020.

blue-check 1/8/2018 Nguyên liệu dùng hoc hàng nhập khẩu tại chỗ không được miễn thuế nhập khẩu
(Công văn số 4532/TCHQ-TXNK)

Liên quan đến chính sách miễn hoặc hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu cho hàng hóa gia công, SXXK tại chỗ, Tổng cục Hải quan cho biết sẽ kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 cho phù hợp với thực tế. Read more

Tuy nhiên, trước mắt, chính sách miễn hoặc hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu vẫn phải thực hiện theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2

Theo đó, chỉ khi sản phẩm gia công, SXXK được xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất vào khu PTQ thì mới được miễn hoặc hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu. Ngược lại, nếu xuất khẩu sản phẩm theo hình thức xuất khẩu tại chỗ (giao tại Việt Nam theo chỉ định của nước ngoài) thì không được miễn hay hoàn thuế nguyên liệu.

blue-check 31/1/2018 Doanh nghiệp FDI chưa được kinh doanh quyền XK tại chỗ English attachment
(Công văn số 130/XNK-CN)

Liên quan đến quyền XK của doanh nghiệp FDI, Bộ Công thương cho rằng chưa có văn bản điều chỉnh đối với trường hợp doanh nghiệp FDI thực hiện quyền XK hàng hóa (bao gồm cả hàng nhập khẩu hoặc do doanh nghiệp khác sản xuất tại Việt Nam) cho thương nhân nước ngoài với điều kiện giao hàng tại Việt Nam. Nói cách khác, doanh nghiệp FDI chưa được phép kinh doanh quyền XK tại chỗ. Read more

Quy định mới nhất về quyền XK của doanh nghiệp FDI tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP chỉ cho phép doanh nghiệp FDI được mua hàng hóa tại Việt Nam để XK ra nước ngoài, không bao gồm quyền mua hàng hóa để XK tại chỗ.

Đối với hoạt động XK tại chỗ, doanh nghiệp FDI cũng chỉ được XK tại chỗ các sản phẩm, máy móc phục vụ gia công hoặc sản phẩm tự sản xuất (Điều 32 Nghị định 187/2013/NĐ-CPstatus1 , điểm c khoản 3 Mục II Thông tư 04/2007/TT-BTM )

Lược đồ Cập nhật đến

Tiêm vắc xin 27-Mar-2023
Phòng chống dịch 24-Mar-2023
Giảm 2% thuế GTGT 2022 20-Mar-2023
Quyết toán thuế TNDN 7-Mar-2023
Khí nhà kính 3-Mar-2023
Điều chỉnh hóa đơn 28-Feb-2023
Thời điểm lập hóa đơn 27-Feb-2023
Khám sức khỏe 23-Feb-2023
Hàng trong nước đã SX được 17-Feb-2023
Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp 16-Feb-2023
Thuế GTGT thiết bị y tế 14-Feb-2023
Phân bổ thuế 9-Feb-2023
Giấy phép lao động 31-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020