LuatVietnam

Xuất HĐĐT cho hàng biếu tặng có được đính kèm bảng kê?

Cập nhật 14/10/2022 | Đăng tải: LVN.5562

hoi Không nêu tên
1. Căn cứ công văn 5483 ngày 28/11/2017, TCT trả lời Cục thuế TP HCM, đề nghị Cục thuế TP HCM hướng dẫn doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử cho biếu tặng, khuyến mại cho khách hàng khi giá trị hàng hóa cho biếu tặng, khuyến mại nhỏ hơn 200.000 đồng hoặc khi khách hàng không lấy hóa đơn. Khi cho tặng cán bộ công nhân viên Công ty, công ty xuất hóa đơn cho tặng theo danh sách cán bộ công nhân viên được không (số lượng cán bộ công nhân viên trên 800 người)?
2. Công ty và các chi nhánh Công ty khi tiếp khách hàng, hóa đơn mà nhà hàng, quán ăn xuất cho công ty và chi nhánh thường thể hiện nội dung: tiếp khách hoặc dịch vụ ăn uống hoặc cơm khách hoặc bàn ăn. Khi Công ty, chi nhánh yêu cầu họ xuất hóa đơn theo bill tính tiền và gửi cho họ công văn 431 ngày 18/01/2022 của Cục thuế Quảng Ngãi hướng dẫn cách viết hóa đơn đối với nhà hàng, khách sạn nhưng họ cũng không đồng ý. Những hóa đơn này đều có mã của cơ quan thuế nên đề nghị Cục thuế xem xét, xem những hóa đơn này là hóa đơn hợp lý hợp lệ để Công ty hạch toán chi phí hợp lý hợp lệ. Việc Nhà hàng, quán ăn thể hiện nội dung trên hóa đơn sai thì cơ quan thuế kiểm tra, hướng dẫn, xử phạt họ.

luat Cục Thuế TP. HCM:

Căn cứ khoản 1 Điều 90 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định:

- Tại khoản 1 Điều 90 quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

 “1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.”

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

- Tại khoản 7 Điều 3 quy định giải thích từ ngữ như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Hóa đơn, chứng từ hợp pháp là hóa đơn, chứng từ đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định tại Nghị định này.

- Tại khoản 1 Điều 4 quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Tại Điều 10 quy định về nội dung của hóa đơn:

1. Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn. Cụ thể như sau:

…”

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất) theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 90 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Nội dung hóa đơn được lập theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP (hóa đơn không lập kèm bảng kê, trừ một số trường hợp được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn quy định tại khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

Hóa đơn, chứng từ hợp pháp là hóa đơn, chứng từ đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Xem thêm

Hóa đơn

otvet Các trường hợp phải truyền dữ liệu HĐĐT cho cơ quan thuế
otvet Trách nhiệm của người mua liên quan đến hóa đơn
otvet Các nghĩa vụ của người bán khi sử dụng HĐĐT
otvet Các quyền của người bán khi sử dụng HĐĐT
otvet Cách khai thác thông tin HĐĐT trên Cổng điện tử Tổng cục Thuế
otvet Những ai được sử dụng thông tin HĐĐT?
otvet Các hình thức tra cứu thông tin HĐĐT
otvet Những trường hợp được tra cứu thông tin HĐĐT
otvet Điều kiện kinh doanh phần mềm HĐĐT
otvet Các yêu cầu khi sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền
otvet Trách nhiệm của người bán khi sử dụng HĐĐT không có mã
otvet Trách nhiệm của người bán khi sử dụng HĐĐT có mã
otvet Cách xử lý khi không thể chuyển dữ liệu HĐĐT do hệ thống bị lỗi
otvet Xuất HĐĐT cho hàng biếu tặng có được đính kèm bảng kê?
otvet Các bước để hộ kinh doanh đăng ký mua online HĐĐT
otvet Phiếu xuất kho điện tử có cần mã của cơ quan thuế?
otvet Không phải nộp báo cáo hóa đơn khi sử dụng HĐĐT mới
otvet Thủ tục cấp HĐĐT có mã cho cá nhân kinh doanh
otvet Hóa đơn đầu vào phát sinh sau 1/7/2022 có được chấp nhận nếu vẫn dùng mẫu cũ?
otvet Tem, vé có bắt buộc áp dụng hình thức điện tử kể từ 1/7/2022?