LuatVietnam

blue-check Xuất hóa đơn cho hàng không chịu thuế, tại chỉ tiêu thuế suất sẽ ghi "KCT"

Công văn số 39060/CTHN-TTHT ngày 9/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc lập hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CPstatus2 (4 trang)
Posted: 10/8/2022 3:20:29 PM | Latest updated: 12/8/2022 9:22:22 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5514
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , "hàng hóa chuyển khẩu" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Đối với hàng hóa không chịu thuế GTGT, khi xuất hóa đơn điện tử, tại chỉ tiêu "thuế suất", doanh nghiệp sẽ thể hiện ký hiệu là "KCT" (Phụ lục V Quyết định số 1450/QĐ-TCTstatus2 ngày 7/10/2021).

Về tên hàng hóa, trường hợp doanh nghiệp kinh doanh nhiều chủng loại khác nhau thì trên hóa đơn phải thể hiện chi tiết đến từng chủng loại (Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5514

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Sửa đổi cấu trúc dữ liệu và mã cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử
blue-check Thông tin về chương trình "Hóa đơn may mắn" do Cục thuế Hà Nội tổ chức
blue-check Giải đáp về sử dụng HĐĐT và bảng kê
blue-check Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng cho hàng xuất khẩu
blue-check DNCX nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng điện tử cho hàng xuất khẩu
blue-check Quy trình đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền
blue-check Điều chỉnh doanh thu của hóa đơn giấy trước đó phải thông báo cho cơ quan thuế được biết
blue-check Không cần gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế khi đã lập lại hóa đơn điều chỉnh
blue-check Lập lại HĐĐT do sai sót phải gửi thông báo đến cơ quan thuế
blue-check Xuất hóa đơn cho hàng không chịu thuế, tại chỉ tiêu thuế suất sẽ ghi "KCT"
blue-check Tên và MST của người mua trên hóa đơn phải khớp với hợp đồng mua bán English attachment
blue-check Hóa đơn đổi vé máy bay không cần ghi thông tin hóa đơn cũ
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký sử dụng và chuyển dữ liệu HĐĐT
blue-check Thủ tục đăng ký và báo cáo tình hình sử dụng tem điện tử
blue-check Cách xử lý hóa đơn mẫu cũ bị sai sót sau khi đã áp dụng mẫu mới
blue-check Không bắt buộc lập biên bản ghi nhận sai sót khi xuất HĐĐT điều chỉnh hoặc thay thế
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về hóa đơn, chứng từ
blue-check Miễn đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử English attachment
blue-check Thời điểm kê khai HĐĐT phải căn cứ theo ngày lập, không theo ngày ký số
blue-check Lưu ý khi điều chỉnh giá trị trên hóa đơn điện tử