LuatVietnam

blue-check Yêu cầu khi lập bảng kê đính kèm HĐĐT

Công văn số 30591/CTHN-TTHT ngày 29/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CPstatus2 (2 trang)
Posted: 1/7/2022 1:34:11 PM | Latest updated: 7/7/2022 2:25:35 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5487
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , đối với các hàng hóa, dịch vụ đặc thù như điện, nước, viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình, bưu chính,... sẽ được phép lập bảng kê đính kèm hóa đơn điện tử.

Tuy nhiên, cần đảm bảo một số yêu cầu như: hóa đơn phải ghi rõ "kèm theo bảng kê số..., ngày... tháng... năm"; trên bảng kê phải có tên, MST và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn giá, thành tiền của hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký của người lập bảng kê.

Đối với cơ sở nộp thuế GTGT khấu trừ thì trên bảng kê phải có tiêu thức "thuế suất GTGT" và "tiền thuế GTGT".

Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày và tổng cộng tiền thanh toán đúng với số tiền ghi trên hóa đơn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5487

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kế toán

blue-check Những lưu ý khi ghi tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử
blue-check Các nội dung bắt buộc của chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử
blue-check Phát hiện hóa đơn giấy sai sót sau 1/7/2022 phải điều chỉnh bằng HĐĐT
blue-check 06 chuẩn mực kế toán công Việt Nam về chi phí, doanh thu, xây dựng, trình bày ngân sách
light-check Chế độ kế toán dành riêng cho hoạt động từ thiện
blue-check Yêu cầu khi lập bảng kê đính kèm HĐĐT
blue-check Có thể phát hành chung hóa đơn cho các mặt hàng áp dụng thuế suất khác nhau
light-check Quy định mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính
blue-check Từ 20/6/2022, không còn bắt buộc lập riêng hóa đơn cho mặt hàng hưởng thuế GTGT 8%
blue-check Đã bỏ yêu cầu lập riêng hóa đơn cho hàng hóa hưởng thuế suất GTGT 8%
blue-check Từ 20/6/2022, không bắt buộc lập hóa đơn riêng cho hàng hóa được giảm 2% thuế GTGT English attachment
blue-check Phần mềm nhập khẩu dùng chung cho nhiều thiết bị, phân bổ trị giá thế nào? English attachment
blue-check Cho rút vốn bằng tài sản, công ty phải xuất hóa đơn và nộp thuế English attachment
blue-check Chuyển nhượng nhà dự án, lập hóa đơn vào thời điểm nào?
blue-check Miễn xuất hóa đơn và trích nộp thuế GTGT khi nhận bồi thường hợp đồng
blue-check Ghi "số tiền" trên hóa đơn điện tử như thế nào?
blue-check Áp dụng HĐĐT loại mới, có được viết tắt tên người mua?
blue-check Quy chế bổ nhiệm kế toán công đoàn
blue-check Tiết học hành nghề kế toán và đại lý thuế không thể bù trừ cho nhau
blue-check Hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán công